شعر سنگ مزار فرزند _ متن سنگ مزار فرزند _ شعر سنگ قبر جوان _ شعر قبر جوان ناکام _ شعر سنگ قبر برادر

اشعار سنگ قبر فرزند (قسمت دوم)

مجموعه اشعار جمع آوری شده مناسب برای متن و شعر سنگ مزار فرزند که ایران مزار به شما پیشنهاد می دهد ، شعر و متن های مختلفی در بخش اشعار پیشنهادی وجود دارد.

جهت مشاهده شعر سنگ مزار فرزند قسمت اول ، قسمت سوم کلیک کنید


بی همگان به سر شود
بی تو به سر نمیشود
داغ تو دارد این دلم
جای دگر نمیشود

———————

پسرم مرگ تو داغیست که تا آخر عمر
به دلم جایگزین گشته و بیرون نرود

———————

سنگ قبر مرمر هرات کد M19

گل به گل چینم و تعریف کنم روی تورا
از کدام غنچه بچینم که دهد بوی تورا

( شعر سنگ قبر جوان ناکام )

———————

بعد پر پر شدنت ای گل زیبا چه کنم
من به داغ تو جوان رفته ز دنیا چه کنم
بهر هر درد و دوائیست مگر داغ جوان
من به دردی که بر او نیست مداوا چه کنم

———————

ای که اندر جمع ما چون ماه تابان رفته ای
گوهر ارزنده بودی و چه ارزان رفته ای

دیگر اندر جمع ما شادی نمی گنجد دریغ
از میان دوستدارانت شتابان رفته ای

———————

رسم گلچین فلک گرچه همه یغما بود
لیک اینبار گلی چید که بی همتا بود

———————

ای بال و پر کشیده به ارش کبریا
بی تو دلم زبودن خود سیر میشود

———————

آنکه آواز مرا آزرد و رفت
بهترین تصنیف من را برد و رفت

رفت و گرداب نگاهم را ندید
رفت و طوفان های آهم را ندید

بی تو با داغ خودم دق میکنم
بی تو احساس شقایق میکنم

———————

بی تو باید زندگی را چید و برد
بی تو باید عشق را نوشید و مرد

———————

از زندگانیم گله دارد جوانیم
شرمنده جوانی ازاین زندگانیم

( شعر سنگ قبر جوان ناکام )

———————

دارم هوای صحبت یاران رفته را
یاری کن ای عجل که به یاران رسانیم

———————

یاد باد آنکه زما وقت سفر یاد نکرد
به وداعی دل غمدیده ما شاد نکرد
دل به امید صدائی که مگردر تو رسد
ناله ها کرد در این کوه که فرهاد نکرد

———————

ز شهر عشقم و آوارگی نشان نیست
دراین ره آن چه که بی قیمت است جان نیست
بهار و عمر جوانی که فصل خرمی است
ز حادثات زمان موسم خزان نیست

———————

( دخترم – پسرم ) شد فصل بهارو شدم از غصه هلاک
دارم جگری کباب و چشمی نمناک

( شعر سنگ قبر پسرم و دخترم )

———————

گل ها همه سر ز خاک برون آوردند
الا گل من سر فرو برده به خاک

( شعر سنگ قبر برادر و خواهر )

———————

یک چند به کودکی به استاد شدیم
یک چند ز استادی خود شاد شدیم
پایان سخن شنو که مارا چه رسد
از خاک بر آمدیم و بر خاک شدیم

———————

خوشا آنانکه با عزت زگیتی
بساط خویش برچیدند و رفتند
نگردیدند هرگز گرد باطل
حقیقت را پسندیدند و رفتند

———————

می رسد روزیکه بی ما روز هارو شب کنید
می رسد روزی که مرگ عشق را باور کنید
می رسد روزیکه یکه تنها در کنار عکسمان
خاطرات کهنمان مو به مو از بر کنید

———————

تا که رفتیم همگی یار شدند
تا که خفتیم همه بیدار شدند

( شعر سنگ قبر برادر و خواهر )

———————

گفتم که فراق تو نبینم دیدم
آمد به سرم هر آنچه میترسیدم

( شعر سنگ قبر برادر و خواهر )

———————

– گلی نصیب اجل شد که هیچ باغ نداشت
فلک به روشنی ماه چراغ نداشت
جهان به خوبی او به خویش ندید
زمانه بهتر از اوسراغ نداشت

———————

(پسرم – دخترم …) ما که باغ بهارمان پژمرد
ما که پای امیدمان فرسود

( شعر سنگ قبر دخترم و پسرم )

———————

بی تو از سوز عشق با که نالیم
بی تو درمان درد از که جویم

( شعر سنگ قبر برادر و خواهر )

———————

دست عجل زود تورا پرپر کرد
مادرت گریه کنان خاک عزا بر سرت کرد
اهل منزل همگی در غم تو مایوسند
اشک چشم همگان خاک مزارت تر کرد

( شعر سنگ قبر جوان ناکام )

———————

هر که باشی و به هر جا برسی
آخرین منزل هستی این است

آدمی هرچه توانگر باشد
چون بدین نقطه رسد مسکین است

خرم آنکس که در این محنت گاه
خاطری را سبب تسکین است

( شعر سنگ قبر برادر و خواهر )

———————

دلا دیدی که آن فرزانه فرزند
چه دید اندر خم این طاق رنگین

به جای لوح سیمین در کنارش
فلک بر سر نهادش لوح سنگین

———————

افتابی در جهان تابید رفت
عمر کوتاهش جهان دید ورفت
هیچ کس از دست او رنجش نداشت
از چه رو از دست ما رنجید ورفت

( شعر سنگ قبر جوان ناکام )

———————

فلک آخر ربودی گوهر یکدانه ما را
بگو بر ما چرا بردی تو ان دردانه ما را
ندانم از چه رو کردی شعار خویش گل چیدن
گل مارا چیدی و برهم زدی گلخانه ما را

( شعر سنگ قبر جوان ناکام )

———————

سال ها رنج کشیدم که گلی پروردم
باد پاییز به ناگه زد وگل پرپر شد
گل پرپر شده ام از چه برفتی ز برم
که زهجران تو هر دم دل ما مضطر شد

———————

قصه مرگ تو را ناگه شنیدن زود بود
در عزایت جامه را تن دریدن زود بود
آخر ای یار همه ای مطهرمهر وفا
در سرای جاودان منزل گزیدن زود بود

———————

دریغا حسرتا از کامرانی
نبردم بهرهای از زندگانی

( شعر سنگ قبر برادر و خواهر )

———————

همی پر حسرت وناکام رفت
به زیر خاک عین جوانی

( شعر سنگ قبر برادر و خواهر )

———————

جوان رفتم زدنیا با هزاران ارزو بر دل
به زیر خاک کردم با دو صد اندوه غم منزل

———————

نازنینی که به پاکی نه کم از شبنم بود
عمر او نیز دریغا که چوشبنم کم بود

( شعر سنگ قبر برادر و خواهر )

———————

نوگلم رفته و داغش به دل مادر ماند
حسرت دیدن رویش به دل خواهر ماند

تو که تنها پسر و یاور مادر بودی
از چه رو بار غمت بر کمر همسر ماند

———————

گلی بودم در ایام جوانی
جوان بودم نکردم زندگانی

———————

گلی بودم که وقت چیدنم بود
جوان بودم چه وقت مردنم بود

———————

ای مادر غمدیده نداری خبراز من
کز گردش ایام چه امد برسر من

من تازه جوان بودم واندر چمن حسن
نشکفته فرو ریخت همه بال وپر من

( شعر سنگ قبر جوان ناکام )

———————

افسوس که زیبا پسرم تاج سرم رفت
امید و چراغ دل ونور بصرم رفت

زد اتش سوزان اجل بر گل عمرم
ناگاه از این باغ گل نوثمرم رفت

———————

حجاب چهره جان میشود غبار تنم
خوشا دمی که از این چهره پرده برفکنم

———————

در عشق توام نصیحت و پند چه سود؟
زهراب چشیده ام مرا قند چه سود
گویند مرا که بند پاش نهید
دیوانه دل است پای در بند چه سود

———————

روزی که قضا نیست نخواهی مردن
ور هست قضا کجا توان جان بردن

مرگ تهی مساز پهلو که به آن
سر منزل خود توان به دست اوردن

———————

ای جوانمردان جوانمردی دگر در خاک رفت
گوهری پاک از زمین برجانب افلاک رفت

بار خود بربست از این خاک تیره دل برید
پاک جان امد به گیتی پاک ماند وپاک رفت

( شعر سنگ قبر جوان ناکام )

———————

ای چرخ وفلک خرابی از کینه توست
بیدادگری شیوه دیرینه توست

ای خاکاگر سینه تورا بشکافند
بس گوهر قیمتی که درسینه توست

———————

ای سفر کرده به معراج روانت شادباش
روح تو در کنف رحمت حق ازاد است

مهر تو نور و صفا بود به کاشانه ما
هر زمان عزت وپیمان تو مارا یاد است

( شعر سنگ قبر جوان ناکام )

———————

ای رهگذرکه میگذری برمزار من
زنهاریاد کنی زمن وروزگارمن

شکفته بودیک گلم از صدهزار گل
نا گه بریخت باد اجل نوبهار من

( متن و شعر سنگ مزار فرزند )

———————

در ان نفس که بمیرم در ارزوی تو باشم
بدان امید دهم جان که خاک کوی تو باشم

به صبح روز قیامت که سرزخاک برارم
در ارزوی تو خیزم به جست جوی تو باشم

( متن و شعر مذهبی سنگ مزار فرزند )

———————

چون نامه عمر ما به هم پیچیدند
بردندبه میزان عمل سنجیدند

بیشاز همه کس گناه ما بود ولی
مارا به ولایت علی بخشیدند

( متن و شعر مدهبی سنگ مزار فرزند )

———————

مانده ایم دل شکسته و با درد ساخته ایم

بی تو زخود گریخته در خود گداختیم

با هر نفس نشسته ودرهم شکسته ایم

مانند اشک حسرت خود رنگ باختیم

( متن و شعر سنگ مزار فرزند )

———————

تا کی ز مصیبت غمت یاد کنم

اهسته ز دوری تو فریاد کنم

وقت است که دست از این دهان بردارم

از دست غمت هزار بیدادکنم

( متن و شعر سنگ مزار فرزند )

———————

تا هستم ای رفیق ندانی که کیستم

روزی سراغ وقت من ایی که نیستم

پیداست از گلاب سرشکم که من چو گل

یک روز خنده کردم وعمری گریستم

( متن و شعر سنگ مزار فرزند )


مجموعه اشعار جمع آوری شده مناسب برای متن سنگ مزار فرزند که ایران مزار پیشنهاد می کند  و متن های مختلفی در بخش اشعار پیشنهادی وجود دارد.

جهت مشاهده شعر سنگ مزار فرزند قسمت اول ، قسمت سوم کلیک کنید.

اسکرول به بالا